Your browser does not support JavaScript!
人文二組召集人
人文二組-召集人

最高學歷:政治大學歷史研究所博士

學術專長:中國近現代史,近代中國教育史,近代中國社會文化史

教授課程:歷史思維與世界文明、文化史、女性文化史、生活藝術

*  emichiu@mail.kh.usc.edu.tw